School of Science


Loading...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แนะแนวทุนการศึกษา ทุนรัตนมงคล และหลักสูตรที่เปิดสอน วันที่ 6 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ฝั่งธนบุรี

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับผู้ปกครอง และนักศึกษาทุกๆ คน ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
5 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาธุรกิจเกม และอีสปอร์ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ