School of Science


Loading...

มอบทุนการศึกษา ทุนรัตนมงคล และแนะแนวหลักสูตร

slider-3 img
20 สิงหาคม 2561 มอบทุนการศึกษา ทุนรัตนมงคล และแนะแนวหลักสูตรที่เปิดสอนคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง นักเรียนรุ่นใหม่ กล้าหาญ มารยาทดีงาม และขอขอบคุณคุณครูเบญจวรรณ คุณครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6