School of Science


Loading...
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Business Management

จุดเด่นของหลักสูตร

ผลิตบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอาหารที่มีมุมมองความรู้ทั้งด้านบริหารและวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนรอยต่อที่ส าคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจอาหารให้ประสบความส าเร็จโดยต้องมีความรู้และความข้าใจในธุรกิจอาหารรวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ในการน าองค์ความรู้ที่มีไปจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติจริงรวมถึงมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอาหาร)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (การจัดการธุรกิจอาหาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Food Business Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Food Business Management)

วิชาเอก/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

การจัดการธุรกิจอาหาร มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มี ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและบริหารจัดการ

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต แบ่งเป็น :

1.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 หน่วยกิต
2.) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 100 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 21 หน่วยกิต
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (12) หน่วยกิต
- ด้านบริหารธุรกิจ (9) หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาวิชาเอก - บังคับ 64 หน่วยกิต
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (43) หน่วยกิต
- ด้านบริหารธุรกิจ (21) หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาเอก - เลือก 15 หน่วยกิต
แบ่งเป็น 2 แผน :
แผน ก หลักสูตรปกติ
• กลุ่มวิชาเอก - เลือกในสาขา 15 หน่วยกิต
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (9) หน่วยกิต
- ด้านบริหารธุรกิจ (6) หน่วยกิต
ฝึกงานอย่างน้อย 250 ชั่วโมง
แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษา
• กลุ่มวิชาเอก - เลือกในสาขา 9 หน่วยกิต
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (6) หน่วยกิต
- ด้านบริหารธุรกิจ (3) หน่วยกิต
• วิชาสหศึกษา 6 หน่วยกิต
3.) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต