School of Science


Loading...
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง2561)

“รู้ลึกทฤษฎี เชี่ยวชาญปฏิบัติ ปรับเข้าธุรกิจ” พลิกโฉมการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ ทันสมัย

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

จุดเด่นของหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย ได้พัฒนาหลักสูตรโดยศึกษาหลักสูตรต้นแบบจาก ACM ซึ่งเป็นองค์การศึกษาชั้นนำระดับโลกทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นให้ความรู้ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อันทันสมัย ทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และซอฟต์แวร์ชั้นนำที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นในตลาดแรงงานคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science)

วิชาเอก/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการนำไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต แบ่งเป็น :

1.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
1.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ จำนวน 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาธุรกิจและประกอบการ 3 หน่วยกิต
1.2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก จำนวน 9 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปน
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม
5. กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน
2.) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 96 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาวิชาเอก - บังคับ (เฉพาะด้าน) 57 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาเอก - เลือก 24 หน่วยกิต
แบ่งเป็น 2 แผน :
แผน ก หลักสูตรปกติ
• กลุ่มวิชาเอก - เลือกในสาขา 21 หน่วยกิต
• วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 3 หน่วยกิต
แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษา
• กลุ่มวิชาเอก - เลือกในสาขา 18 หน่วยกิต
• วิชาสหศึกษา 6 หน่วยกิต
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 9 หน่วยกิต
3.) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต