School of Science


Loading...

หลักสูตร


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะครูและนักเรียนจากโรงแรียนหาดใหญ่วิทยาคารเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ
19 ธ.ค. 2561, 14:35

ทุนเรียนฟรี 100%

ทุนเรียนฟรี หลักสูตรปริญญาตรี 100% บัณฑิตพันธุ์ใหม่ มากกว่า 20 ทุน

อ่านต่อ

นศ.สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับรางวัลทุนวิจัยเรื่องการใช้แป้งรำข้าว ช็อตเทนนิงรำข้าวและน้ำมันรำข้าวในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกธัญพืชผสมผัก จากบริษัท King Group วันเสาร์ที่15 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะครูและนักเรียนจากโรงแรียนหาดใหญ่วิทยาคารเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ

ฝ่ายจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "แนวทางการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"  ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

อ่านต่อ

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมแนะแนวทุนการศึกษา และหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

อ่านต่อ

รอบรั้ว และ เหตุการณ์

นศ.สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับรางวัลทุนวิจัยเรื่องการใช้แป้งรำข้าว ช็อตเทนนิงรำข้าวและน้ำมันรำข้าวในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกธัญพืชผสมผัก จากบริษัท King Group วันเสาร์ที่15 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ

SAHAPAT ADMISSION ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม2561

อ่านต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสาขาใหม่ หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิต บัณฑิตพันธ์ุใหม่ รองรับ อุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งภาคปกติ 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี


อ่านต่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย

19 ธ.ค. 2561, 14:35

ทุนเรียนฟรี 100%

ทุนเรียนฟรี หลักสูตรปริญญาตรี 100% บัณฑิตพันธุ์ใหม่ มากกว่า 20 ทุน

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศสู่ ไทยมั่งคั่ง ไทยมั่นคง ไทยยั่งยืน” ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้ง 36 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
โดย
กลุ่มที่ 2 เรื่อง Agriculture and Food Value Chain คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติเป็นเลขาธิการกรรมการ ประจำกลุ่ม และผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง คณบดีฯได้ร่วมบรรยายในงาน

อ่านต่อ

หลักสูตรพันธุ์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ